Die Geschichte unserer Schule

Scan Pic0001Im Jahre 1774 führte Kaiserin Maria Theresia für alle Kinder zwischen 6 und 12 Jahren die allgemeine Schulpflicht ein. 1811 wurde die Herrschaft von der Hollenburg aufgefordert, einen Plan für den Bau einer Schule zu entwerfen. Schulpflichtig waren 122 Kinder. Doch die Grafen von der Hollenburg wollten keine Schule bauen. Sie hielten es nicht für wichtig, dass die Kinder in die Schule gingen. Die Arbeitskraft auch der Kinder wurde überall gebraucht.

Trotzdem begann im Jahr 1813 im Haus vlg. Schleicher der Unterricht. Das Klassenzimmer war eine gemütliche Bauernstube. Nur 60 Kinder besuchten den Unterricht. Erst 1815 wurde dann offiziell mit dem Unterricht begonnen und es gab nur einen Lehrer. Köttmannsdorf hatte also noch keine richtige Schule.

G 11816 begann man mit dem Bau der alten Schule in der Mitte des Dorfes. Damals gab es erst wenige Steinhäuser. 1817 übersiedelten die Schüler in die Schule. Der Lehrer hieß Josef Unterkircher und war ein Schneider. Er wohnte im Erdgeschoß der Schule, im ersten Stock war die Klasse. Es waren nur wenige Schüler in der Klasse, da die Bauern die Kinder zu Hause für die Arbeit brauchten. Es gab nur eine Klasse. Im Winter waren am Vormittag 4 Stunden und am Nachmittag 4 Stunden Unterricht. Im Sommer, wenn am Hof viele Arbeiten zu erledigen waren, fand der Unterricht von 11-14 Uhr statt. Alle Kinder lernten Deutsch und Slowenisch. 1870 wurde die Schule zweiklassig. Nun gab es auch einen Hilfslehrer, der auch in der Schule wohnte. In einer Klasse waren 80, manchmal sogar 100 Kinder. Die Schule wurde bald zu klein, sodass ein neuer Teil dazugebaut wurde. Seit 1907 war die Schule vierklassig, seit 1948 fünfklassig. Die Lehrer wohnten dann nicht mehr in der Schule. Es wurde ein eigenes Lehrerhaus gebaut (1952).

5Im Jahre 1975 wurde unsere Neue Schule eröffnet. Doch auch diese Schule wurde bald zu klein und 1992 bekamen wir einen Zubau. Unser Schulhaus ist nun bunt und hat helle Klassenräume. Der Slowenischunterricht an unserer Schule: Vor 1945 war der Unterricht gemischtsprachig (Slowenisch und Deutsch). Ab dem Jahre 1945 lernten alle Kinder neben Deutsch verpflichtend Slowenisch. Von 1958 bis heute kann man sich für den zweisprachigen Unterricht freiwillig anmelden. Heute besuchen den zweisprachigen Unterricht mehr als die Hälfte aller Schüler.

Zgodovina naše šole

6Leta 1774 je cesarica Maria Theresia vpeljala za vse otroke med 6 in 12 letom starosti splošno šolsko obveznost. V letu 1811 je bila Humperška gospoda naprošena izdelati prve načrte za gradnjo šole. Šoloobveznih otrok je bilo 122. Le grofi so bili proti gradnji šole, ker niso videli smisla v tem, da se otroci šolajo. Niso se hoteli odpovedati otroški delovni sili.

Kljub temu pa se je leta 1813 začel pouk v Žlajharjevi domačiji. Razred je bila udobna kmečka soba. Samo 60 otrok je obiskalo pouk. Šele leta 1815 se je začel oficialen pouk. Poučeval je samo en učitelj. Prave šole še ni bilo.

G 2Leta 1816 so začeli zidati današnjo Staro šolo sredi vasi. Šele malo je bilo kamnenih hiš. V letu 1817 so se učenci vselili v to novo šolo. Učitelj je bil gospod Josef Unterkircher po poklicu krojač. Stanoval je v pritličju šole, v prvem nadstropju je bil razred. Le malo otrok je obiskovalo šolo, ker so kmetje potrebovali otroke doma pri delu. Na voljo je bil samo en razred. Pozimi se je poučevalo štiri ure dopoldne ter štiri ure popoldne. Poleti, ko so bila nujna dela na kmetijah, pa je bil pouk od 11. do 14. ure. Vsi otroki so se učili nemško in slovensko. Leta 1870 je postala šola dvorazredna. Pri poučevanju je prvič pomagal dodatni učitelj, ki je stanoval prav tako v šoli. V enem razredu je bilo včasih do 80 otrok, včasih pa celo 100 otrok. Šola je kmalu postala premajhna, tako se je dogradila šola. Od leta 1907 je bila šola štirirazredna, od leta 1948 pa petrazredna. Učitelji tedaj niso več stanovali v šolskem poslopju. Zgradili so hišo za učitelje (1952).

1Leta 1975 so otvorili današnjo Novo šolo. Tudi ta je bila po nekaj letih premajhna, tako da so jo leta 1992 še dogradili. Naša šola je sedaj pisana in ima svetle prostore.

Pred letom 1945 je bil pouk jezikovno mešan (slovensko - nemško). Od leta 1945 so se vsi obvezno učili oba jezika. V letu 1958 se je ta model ukinil, od tedaj naprej se je treba za dvojezični pouk prijaviti. Danes ga obiskuje več kot polovica vseh učencev.